Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach

Statut

UCHWAŁA NR XXIII/165/05
RADY GMINY PANKI


Z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach” i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85 poz 539 z późniejszymi zmianami) oraz art.. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami).


Rada Gminy
uchwala

                                                                                          § 1

 1. Utworzyć samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach, której przedmiotem działania jest gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnienie wiedzy na obszarze gminy Panki.
 2. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest lokal użytkowy w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 w Pankach
 3. Gminna Biblioteka Publiczna obejmuje zakresem działania teren Gminy Panki.
 4. Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnianie wiedzy na obszarze gminy Panki
 5. Źródłem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej są:
  a) dotacje z budżetu gminy,
  b) przychody z prowadzonej działalności. 

                                                                                           § 2

Dotychczasowe mienie Biblioteki staje się mieniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach, utworzonej na mocy niniejszej uchwały.

                                                                                          § 3

Nadać Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                                          § 4

Gminna Biblioteka Publiczna utworzona niniejszą uchwałą podejmuje działanie z dniem 1 styczna 2006 roku.

                                                                                          § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                                         § 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                                                                                            Podpisano:
                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Panki
                                                                                            mgr inż. Kazimierz Baran

 

 


Załącznik
Do Uchwały Nr XXIII/165/05
Rady Gminy Panki
Z dnia 30 listopada 2005 r.STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I.    PRZEPISY OGÓLNE

                                                                                            § 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach zwana dalej „Biblioteką” jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie gminnej instytucji kultury.
Biblioteka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz 539 z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami);
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami);
 4. Niniejszego statutu. 

                                                                                            § 2

Siedzibą Biblioteki jest lokal użytkowy w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 w Pankach, a terenem jej działania obszar gminy Panki.

                                                                                          § 3

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Panki. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności:

 1. lokal
 2. środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakupy materiałów bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników. 

                                                                                          § 4

Biblioteka podlega wpisaniu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

                                                                                         § 5

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

                                                                                         § 6

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy. 

                                                                                         § 7

 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa ustanowiona dla powiatu kłobuckiego.
 2. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

                                                                                        § 8

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku orła w koronie, a w otoku napis Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach.


II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

                                                                                        § 9

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy. Współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji i sprawnej sieci informacji na terenie powiatu.
 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie czy statut społeczny.
 4. Tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych
 5. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.
 6. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników Biblioteki.
 7. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
 8. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie możliwości technicznych w tej dziedzinie.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

                                                                                       § 10

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 3. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, kieruje jej działalnością i jest za nią odpowiedzialny. 

                                                                                       § 11

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby publicznej, specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
 3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.
 4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagrodzenia pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach.

                                                                                       § 12

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora.

                                                                                       § 13

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

                                                                                       § 14

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV GOSPODARKA FINANSOWA

                                                                                      § 15

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
 2. Przychodami Biblioteki są: dotacje przeznaczone przez Organizatora, wpływy uzyskane z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie Gminy.
 4. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Biblioteka pokrywa z uzyskanych przychodów.
 5. Sprawozdanie roczne i bilans Biblioteki zatwierdza Wójt Gminy Panki.

                                                                                       § 16

Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

                                                                                       § 17

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobrać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

                                                                                      § 18

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.
 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe. 

                                                                                       § 19

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i głównego księgowego, lub osób przez niego upoważnionych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

                                                                                      § 20

 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy Panki
 2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania.

                                                                                     § 21

Statut wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 styczna 2006 r.

Podpisano:
Przewodniczący Rady Gminy Panki
mgr inż. Kazimierz Baran

 

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁKI

8.00 - 17.00

WTORKI

8.00 - 17.00

ŚRODY

8.00 - 17.00

CZWARTKI

8.00 - 17.00

PIĄTKI

8.00 - 16.00

SOBOTY (wybrane)

 18 i 25 maja 2024

8.00 - 12.00

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny