Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach

Regulaminy

Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach

Na podstawie art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Określam zasady i warunki korzystania z biblioteki ujęte w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

2. Z dniem 01.01.2016 r. traci moc Zarządzenia nr 1/2006 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach z dnia 02.01.2006 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach.

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia. nr  5/2015 Dyrektora GBP w Pankach z dn.30.09.2015 r.


 

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach

§ 1. Prawo korzystania.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach, zwana dalej biblioteką, jest samorządową instytucją kultury.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem opłat, które mogą być pobierane zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.):

a/ za usługi informacyjne, bibliograficzne, za wypożyczenia międzybiblioteczne,

b/ w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

c/ za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

d/ za uszkodzenie, zniszczenie, lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

§ 2. Procedura zapisu.

1. Zapisy do biblioteki są dobrowolne.

2. Przy zapisie do biblioteki należy:

a/ okazać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub legitymację szkolną,

b/ zapoznać się z obowiązującym regulaminem korzystania z usług biblioteki,

c/ wypełnić i podpisać druk zobowiązania (Zał. 1)

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiada i podpisuje druk zobowiązania rodzic lub opiekun prawny. 4. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie danych osobowych. Weryfikacji danych dokonuje bibliotekarz na podstawie ważnych dokumentów tożsamości czytelnika.

5. Czytelnik korzystający ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.).

§ 3. Ochrona danych osobowych.

1. Biblioteka przetwarza dane czytelnika zgodnie z rodz. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity z dnia 17 czerwca 2002 (Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Czytelnik podpisując druk zobowiązania – Zał. 1 do niniejszego regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiada i podpisuje druk rodzic lub opiekun prawny.

3. Czytelnikowi, którego dane dotyczą, przysługują prawa określone w rozdz. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1.

§ 4. Typy udostępnianych zbiorów.

1. W oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie biblioteka udostępnia:

a/ wydawnictwa zwarte (książki, broszury),

b/ wydawnictwa ciągłe (gazety i czasopisma),

c/ zbiory specjalne (dokumenty audiowizualne – filmy, dokumenty dźwiękowe – audiobooki)

§ 5. Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych.

1. Suma wypożyczonych zbiorów na koncie czytelnika nie może przekroczyć łącznie 10 egz. na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

2. Prasę bieżącą wypożycza się na 1 dzień.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, po uprzednim zgłoszeniu przez czytelnika, ale tylko w przypadku, jeżeli nie ma zapotrzebowania na te zbiory ze strony innych osób.

4. Przedłużenie terminu zwrotu książek powinno zostać zgłoszone najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone zbiory.

5. Możliwe jest dokonanie dwukrotnej prolongaty zwrotu zbiorów.

6. Czytelnik może korzystać z rezerwacji zbiorów bibliotecznych. Zamówione zbiory rezerwuje się na jeden tydzień.

7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

8. Zbiory specjalne wypożyczane w bibliotece przeznaczone są do użytku prywatnego.

9. Wszelkie prawa odnośnie treści zawartych na nośnikach zbiorów specjalnych udostępnianych w bibliotece, są zastrzeżone. Ich kopiowanie, dokonywanie zmian lub rozpowszechnianie jest zabronione.

§ 6. Wypożyczenia krótkoterminowe.

1. Wypożyczeniom krótkoterminowym podlegają zbiory zgromadzone w czytelni.

2. Do wypożyczeń krótkoterminowych uprawnione są osoby zapisane do biblioteki.

3. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych czytelnik może wypożyczyć na okres 3 dni roboczych maksymalnie 3 woluminy z czytelni.

4. Wypożyczenia krótkoterminowe wchodzą w ogólny limit wypożyczeń czytelnika i nie podlegają prolongacie.

5. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych krótkoterminowo zbiorów powoduje:

a/ blokadę konta czytelnika,

b/ naliczanie opłaty w wysokości 0,50 zł za każdy dzień przetrzymania jednej książki,

c/ utraty przez czytelnika prawa do korzystania z usług biblioteki.

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów czytelnik odpowiada materialnie i prawnie za wypożyczone zbiory.

7. Z wypożyczeń krótkoterminowych nie mogą korzystać osoby mające jakiekolwiek zobowiązanie finansowe wobec biblioteki wynikające z niedotrzymania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7. Zasady i warunki udostępniania księgozbioru na miejscu i korzystania z czytelni.

1. Z księgozbioru czytelni można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.

2. Czytelnik korzystający ze zbiorów czytelni na miejscu lub prenumerowanej prasy zobowiązany jest wpisać się czytelnie do zeszytu odwiedzin.

3. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

§ 8. Kary i inne opłaty.

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej. Powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do okupienia tego samego tytułu lub zapłacenia odszkodowania w kwocie równej aktualnej wartości rynkowej danego zbioru: książki drukowanej, książki mówionej, czasopisma, płyty muzycznej, filmu. Kwotę tą ustala bibliotekarz. W przypadku zagubienia wydawnictwa wielotomowego czytelnik pokrywa koszt całości. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich.

3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

4. W wyjątkowych sytuacjach czytelnik może, za zgodą Dyrektora lub pracownika biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę o wartości nie mniejszej niż zagubiona czy zniszczona, przydatną dla biblioteki.

5. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin ustalony § 5 pkt 1 biblioteka może pobierać za każdy wypożyczony egzemplarz opłatę w wysokości 2 zł., za każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu,

6. Biblioteka może pisemnie upomnieć się o zwrot wypożyczonych zbiorów. Czytelnik pokrywa koszt upomnienia, który stanowi: aktualna cena znaczka pocztowego, koszt koperty, wydruku upomnienia i wynosi 5 zł.

7. Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich praw za pośrednictwem firmy windykacyjnej w sytuacji nie zwrócenia przez czytelnika wypożyczonych zbiorów i nieuregulowania zobowiązań wobec biblioteki.

8. W przypadku nierozliczenia się czytelnika ze zobowiązań wobec biblioteki, jego konto zostanie zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności. Blokada konta czytelnika następuje w momencie kiedy łączna wysokość kar za przetrzymanie zbiorów wynosi 10,00 zł.

9. Biblioteka zastrzega sobie prawo pobierania kaucji:

a/ od użytkowników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy w wysokości 50 zł.

b/ za wyjątkowo cenne materiały, w wysokości równowartości wypożyczanych zbiorów.

10. Wypłata kaucji następuje na żądanie czytelnika. Fakt wypłaty kaucji należy zgłosić dzień wcześniej.

11. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów i oryginalnego druku wpłaty oraz uregulowanie wszystkich należność wobec biblioteki.

12. Po upływie 2 lat od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja jest zaliczana do przychodów biblioteki.

§ 9. Pozostałe usługi.

1. Czytelnik może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu komputerowego i usług internetowych na stanowiskach do tego przeznaczonych.

2. Ze sprzętu komputerowego i usług internetowych można korzystać tylko w celach edukacyjnych, w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.

3. Osoba zamierzająca korzystać ze stanowiska komputerowego jest zobowiązana zapisać się do biblioteki. Zasady zapisu do biblioteki określono w § 2 regulaminu.

4. Czytelnik posiadający kartę czytelniczą zgłasza chęć korzystania ze sprzętu komputerowego bibliotekarzowi, który dokonuje wpisu do zeszytu odwiedzin. Przy wpisie do zeszytu odwiedzin pracownik biblioteki może żądać okazania dowodu tożsamości.

5. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

6. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę w ciągu jednego dnia. Czas pracy na stanowisku komputerowym można przedłużyć, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych osób na korzystanie ze stanowisk komputerowych.

7. Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia powinny niezwłocznie powiadomić o tym pracownika biblioteki.

8. Odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu komputerowego biblioteki ponosi użytkownik.

9. Pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania kont i stron www oraz za zawartość przesyłanych listów i treści publikowane na stronach www, ponosi ich autor i użytkownik.

10. Stanowczo zabrania się wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do :

a/ prowadzenia działalności mającej na celu naruszenie bezpieczeństwa systemów komputerowych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, np. próby włamań na konta innych użytkowników, zakłócanie i blokowanie pracy innych użytkowników i systemów,

b/ prowadzenia wszelkiej działalności komercyjnej, np. tworzenia oprogramowania na zlecenie, prowadzenia komercyjnych serwisów informacyjnych, rozsyłania listów reklamowych,

c/ nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej bądź rasowej oraz prowadzenie agitacji politycznej i religijnej,

d/ przeglądania i propagowania materiałów o treści pornograficznej lub innej obscenicznej,

e/ samodzielnego instalowania oprogramowania dodatkowego,

f/ wprowadzania zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych,

11. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować pracę osób przy stanowiskach komputerowych. W przypadku naruszenia regulaminu pracownicy biblioteki mają prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika przy komputerze.

12. Do przełączeń i napraw sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece upoważniona jest wyłącznie osoba do tego uprawniona. Zabrania się użytkownikom tego sprzętu samowolnego przełączania i rozkręcania urządzeń komputerowych.

13. Osoby zachowujące się głośno i przeszkadzające innym użytkownikom będą wypraszane z biblioteki.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. Naruszenie regulaminu może spowodować okresowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z usług biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora biblioteki.

2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować pisemnie i ustnie do dyrektora biblioteki.

3. Z dniem wejścia w życie traci moc regulamin ustalony Zarządzeniem nr 1/2006 z dnia 02.01.2006 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁKI

8.00 - 17.00

WTORKI

8.00 - 17.00

ŚRODY

8.00 - 17.00

CZWARTKI

8.00 - 17.00

PIĄTKI

8.00 - 16.00

SOBOTY (wybrane)

 18 i 25 maja 2024

8.00 - 12.00

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny