Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych - informacja dla użytkowników GBP w Pankach

Korzystanie z usług świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pankach, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych i promowania instytucji na stronie internetowej biblioteki, facebooku, wystawach.

Każdy, kto korzysta z usług naszej instytucji kultury poprzez uczestnictwo w różnych imprezach organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych, dokonanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pankach w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań instytucji kultury, jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi.

 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / UE L 119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach reprezentowana przez p. o. Dyrektora Biblioteki - Joannę Mazur
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zkido@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca o bibliotekach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
2. uczestnictwa, promocji i potrzeb funkcjonowania biblioteki na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów)
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. firmy wspierające obsługę informatyczną
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia
6) Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)
7) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi
 

Panki, dnia 29.07.2020 Administrator Danych Osobowych
Joanna Mazur
Inspektorem Ochrony Danych w GBP w Pankach jest Zenon Kubat –kontakt: zkido@onet.pl 

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁKI

8.00 - 17.00

WTORKI

8.00 - 17.00

ŚRODY

8.00 - 17.00

CZWARTKI

8.00 - 17.00

PIĄTKI

8.00 - 16.00

SOBOTY (wybrane)

 18 i 25 maja 2024

8.00 - 12.00

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny