Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Utworzono dnia 08.04.2024

Celem działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach  jest zapewnienie dzieciom/małoletnim bezpieczeństwa i gwarancji  przestrzegania ich praw. Biblioteka to miejsce, w którym dzieci/ małoletni zapoznają się z kulturą i spędzają wolny czas. Biblioteka przyjmuje na siebie odpowiedzialność za promowanie odpowiednich postaw wobec dzieci i szerzenie edukacji w zakresie dzieciństwa wolnego od przemocy.

Rozdział I Bezpieczne relacje. Bezpieczna rekrutacja

§ 1.

1. Biblioteka w miarę możliwości prowadzi dla dzieci/małoletnich cykliczne zajęcia na temat bezpiecznych relacji z innymi osobami, w tym dorosłymi, oraz konieczności zgłaszania dorosłym wszystkiego, co je niepokoi.

2. W pomieszczeniach biblioteki w miarę możliwości w widocznym miejscu umieszczone są materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznych relacji dorosłych z dziećmi/małoletnimi, profilaktyki wykorzystywania seksualnego, a także numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

3. Biblioteka ustaliła zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi/małoletnimi, których przestrzeganie stanowi obowiązek wszystkich pracowników i współpracowników (załącznik nr 1).

§ 2.

1. Każdy pracownik/współpracownik przed dopuszczeniem do realizacji obowiązków podlega weryfikacji w sposób określony w zasadach rekrutacji (załącznik nr 2).

2. Poza wykonaniem obowiązków określonych w procedurze rekrutacji organizacja dokonuje każdego roku sprawdzenia figurowania pracownika/współpracownika w Rejestrze.

3. Biblioteka zobowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników do zapoznania się z niniejszym dokumentem i przestrzegania go pod rygorem zakończenia stosunku prawnego łączącego bibliotekę z tą osobą. Wobec pracowników niniejszy dokument stanowi część regulaminu pracy.

4. W przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich celem organizowania zajęć dla dzieci/małoletnich biblioteka wymaga, aby podmiot ten zaakceptował niniejszy dokument i zobowiązał się (w tym własnych pracowników i współpracowników delegowanych do wykonywania zadań na rzecz biblioteki) do przestrzegania jego zapisów, w szczególności weryfikował niekaralność pracowników podejmujących się działań z dziećmi/małoletnimi.

Rozdział II Interwencja w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka/małoletniego

§ 3.

1. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci/małoletnich może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania.

2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci/małoletnich:

 

a. popełniono przestępstwo na szkodę dziecka/małoletniego (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem/małoletnim);

b. doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie;

c. doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka/małoletniego (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).

3. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka/małoletniego przez:

a. pracownika,

b. inne osoby trzecie,

c. rodziców/opiekunów prawnych,

d. inne dziecko.

4. W przypadku podjęcia przez pracownika podejrzenia, że dziecko/małoletni jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrekcji. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową. Podejrzenie krzywdzenia dziecka/małoletniego może zgłosić każdy członek personelu, niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej biblioteki i typu umowy łączącej go z biblioteką.

5. Interwencja prowadzona jest przez dyrekcję biblioteki.

 § 4.

W przypadku podejrzenia, że życie dziecka/małoletniego jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji.

§ 5.

1. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3. do niniejszej Polityki. Kartę umieszcza się w segregatorze interwencji.

2. Wszyscy pracownicy biblioteki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka/małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

3. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka/małoletniego zgłosili jego opiekunowie, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka/małoletniego na piśmie.

§ 6.

Krzywdzenie ze strony pracownika/współpracownika

1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka/małoletniego przez pracownika lub współpracownika osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi /małoletnimi (nie tylko z pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.

2. Dyrekcja przeprowadza rozmowę z dzieckiem/małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka/małoletniego, w szczególności z jego opiekunami, pracownikiem/współpracownikiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).

3. Dyrekcja biblioteki organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka/małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

4. W przypadku, gdy wobec dziecka/małoletniego popełniono przestępstwo, dyrekcja sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury – wzór stanowi załącznik nr 4. 5. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku/małoletniemu, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają go, dyrekcja biblioteki sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego (załącznik nr 5).

6. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji uprawnionych instytucji.

7. W przypadku gdy pracownik dopuścił się wobec dziecka/małoletniego innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, dyrekcja powinna zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać pracownika podejrzewanego o krzywdzenie, pokrzywdzonego dziecka/małoletniego oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka/małoletniego jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka/małoletniego, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia. Jeżeli pracownik lub współpracownik który dopuścił się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniony przez bibliotekę, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zarekomendować zakaz wstępu tej osoby na teren biblioteki, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z instytucją współpracującą.

§ 7.

Krzywdzenie przez inne osoby trzecie

1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka/małoletniego przez osobę trzecią (obcą, bądź spokrewnioną) dyrekcja biblioteki przeprowadza rozmowę z dzieckiem/małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka/małoletniego, w szczególności z jego opiekunami oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).

2. Dyrekcja biblioteki organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka/małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

3. W przypadku, gdy wobec dziecka/małoletniego popełniono przestępstwo, dyrekcja biblioteki sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.

4. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku/małoletniemu, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka/małoletniego, które doświadczyło krzywdzenia, dyrekcja biblioteki sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego (załącznik nr 5). 5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających.

6. Dyrekcja organizuje spotkanie/spotkania z opiekunami dziecka/małoletniego krzywdzonego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.

§ 8.

Krzywdzenie ze strony rodziców/opiekunów

1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka/małoletniego przez rodziców/opiekunów, dyrekcja biblioteki przeprowadza rozmowę z dzieckiem/małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) krzywdzonego oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).

2. W przypadku gdy wobec dziecka/małoletniego popełniono przestępstwo, dyrekcja biblioteki sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.

3. W przypadku gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka/małoletniego zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka/małoletniego (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), dyrekcja informuje właściwy ośrodek pomocy społecznej (wzór pisma w załączniku nr 6) lub sąd rodzinny (wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny w załączniku nr 5) o potrzebie interwencji.

4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających.

§ 9.

Krzywdzenie rówieśnicze

1. W bibliotece obowiązuje kodeks bezpiecznych relacji dziecko/małoletni – dziecko/małoletni, z którym zapoznawane jest każde dziecko/małoletni zapisujące się do biblioteki lub na zajęcia oferowane przez bibliotekę, który stanowi załącznik nr 1a.

2. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka/małoletniego przez inne dziecko/małoletniego uczęszczające do biblioteki (np. na zajęciach grupowych) dyrekcja przeprowadza rozmowę z dzieckiem/małoletnim podejrzewanym o krzywdzeniem oraz jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem/małoletnim poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3). Dla dziecka/małoletniego krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.

3. W toku rozmów opisanych w pkt. 1 dąży się do zmiany zachowania dziecka/małoletniego krzywdzącego i ustalenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku/małoletniemu krzywdzonemu. W przypadku braku możliwości osiągnięcia tych celów dziecko/małoletni krzywdzące jest wydalone na stałe z zajęć.

4. Dyrekcja organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka/małoletniego krzywdzonego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.

5. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko/małoletni w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie.

6. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko/małoletni powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.

Rozdział III Internet

§ 10.

1. Biblioteka, zapewniając dzieciom/małoletnim dostęp do internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające je przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a także edukować dzieci/małoletnich, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z internetu.

2. Na terenie biblioteki dostęp dzieci/małoletnich do internetu możliwy jest:

a. bez nadzoru pracownika lub współpracownika – na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się na terenie biblioteki,

b. za pomocą własnego urządzenia użytkownika, przez sieć wifi.

3. Biblioteka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny, a także w miarę możliwości prowadzi z tego zakresu edukacyjne zajęcia dla dzieci/małoletnich.

 § 11.

1. Dyrekcja biblioteki jest odpowiedzialna za internet.

2. Dyrekcja biblioteki zapewnia, by na wszystkich komputerach z dostępem do internetu na terenie biblioteki było zainstalowane i regularnie (nie rzadziej niż raz w miesiącu) aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające.

3. Dyrekcja biblioteki raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach z wolnym dostępem do internetu nie znajdują się niebezpieczne treści oraz w miarę możliwości stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie, gdy treści te zostały tam zapisane.

4. Gdy zostanie ustalone dziecko/małoletni, które korzystało z komputera w chwili zamieszczenia na nim niebezpiecznych treści, należy w przyjazny sposób przeprowadzić z nim rozmowę edukacyjną o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu i o szkodliwości takich treści.

Rozdział IV Wizerunek dzieci/małoletnich

§ 12.

Biblioteka, uznając prawo dzieci/małoletnich do prywatności i ochrony ich dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku każdego dziecka/małoletniego.

§ 13.

1. Pracownikowi lub współpracownikowi biblioteki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka/małoletniego (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu) przebywającego na terenie organizacji bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka/małoletniego.

2. Pracownik lub współpracownik biblioteki nie może upubliczniać wizerunku dziecka/małoletniego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie wideo) bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka/małoletniego.

3. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka/małoletniego powinna zawierać wskazanie, gdzie będzie wykorzystywany wizerunek dziecka/małoletniego (np. celem publikacji w serwisach społecznościowych).

4. Jeżeli wizerunek dziecka/małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie i upublicznienie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

Rozdział V Monitoring stosowania polityki

§ 14.

1. Dyrekcja biblioteki jest odpowiedzialny za Politykę ochrony dzieci.

2. Dyrekcja biblioteki jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.

3. Dyrekcja biblioteki przeprowadza wśród pracowników organizacji, raz na 24 miesiące, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Polityki.

4. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w organizacji.

5. Dyrekcja biblioteki dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu.

6. Dyrekcja biblioteki wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe brzmienie Polityki.

Rozdział VI Przepisy końcowe

§ 15.

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników organizacji, niezależnie od obywatelstwa, jak i szczebla zatrudnienia.

3. Ogłoszenie polityki następuje poprzez jej wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników oraz umieszczenie na stronie internetowej biblioteki, pracownicy podpisują "Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pankach" (załącznik nr 8).

4. Na stronie internetowej biblioteki, a także w jej pomieszczeniach fizycznych udostępniona jest również wersja tego dokumentu opracowana w formie przyjaznej dla dzieci.

Rozdział VII Słowniczek

§ 16.

1. Pracownikiem biblioteki jest osoba zatrudniona na umowę o pracę.

2. Współpracownikiem organizacji jest osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź wolontariusz, a także osoba zatrudniana przez podmiot zewnętrzny do wykonywania usług na rzecz biblioteki.

3. Wolontariuszem może być wyłącznie osoba powyżej 13 roku życia, działająca za zgodą swojego rodzica/opiekuna prawnego.

4. Dyrekcja biblioteki oznacza osobę kierującą biblioteką – Dyrektor GBP w Pankach.

5. Dzieckiem/małoletnim jest osoba poniżej 18 roku życia.

6. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.

7. Zgoda rodzica dziecka/małoletniego oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.

8. Przez krzywdzenie dziecka/małoletniego należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka/małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika biblioteki lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

Załącznik nr 1.

Zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi/małoletnimi

1. W komunikacji z dziećmi/małoletnimi zachowuj cierpliwość i szacunek.

2. Słuchaj uważnie dzieci/małoletnich i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji. Komunikując się z dzieckiem/małoletnim staraj się, by Twoja twarz była na poziomie jego twarzy.

3. Zadbaj o to, aby być w zasięgu wzroku lub słuchu innych pracowników, kiedy prowadzisz aktywności z dziećmi/małoletnimi. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, kiedy musisz zostać z dzieckiem/małoletnim sam na sam, zawsze powiadom o tym pozostałych pracowników i wolontariuszy oraz poinformuj, w którym dokładnie miejscu będziesz przebywać wraz z nim.

4. Nie komunikuj się z żadnym dzieckiem/małoletnim bez wiedzy jego rodziców lub opiekunów prawnych, w szczególności za pomocą mediów społecznościowych. Używaj do kontaktu służbowych narzędzi komunikacji i zapraszaj dziecko/małoletniego do kontaktu w godzinach Twojej pracy. W przypadku komunikacji internetowej, korzystaj z grupowych czatów, nie wiadomości prywatnych.

 Załącznik nr 1a. kodeks bezpiecznych relacji dziecko/małoletni - dziecko/małoletni:

1. Będę szanować inne dzieci/małoletnich i pomagać im w pełni uczestniczyć w zajęciach, będąc wzorem do naśladowania. Będę dawać przykład, który obejmuje np. niespożywanie alkoholu, niezażywanie narkotyków i innych używek lub nieużywanie obraźliwego lub innego dyskryminującego języka.

2. Będę szanować prawa, godność i wartość każdego uczestnika oraz innych zaangażowanych osób bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, język, religię, poglądy polityczne lub inne, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności.

3. Nie będę używać słów i wykonywać obraźliwych i prowokujących seksualnie gestów.

4. Nie będę stosować przemocy fizycznej ani w żaden inny sposób atakować osób biorących udział w zajęciach.

5. Nie będę faworyzować, dyskryminować lub zawstydzić, upokorzać, zastraszać  innych dzieci/małoletnich.

Załącznik nr 2.  

1. Dyrekcja biblioteki przed zatrudnieniem:

a) poznaje dane kandydata/kandydatki, które pozwolą jak najlepiej poznać jego/jej kwalifikacje, w tym stosunek do wartości takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.

b) dba, aby osoby przez nią zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie, stażyści, praktykanci oraz wolontariusze) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi/małoletnimi oraz były dla nich bezpieczne.

c) żąda od kandydata/kandydatki do pracy danych pozwalających go/ją zidentyfikować (niezależnie od podstawy zatrudnienia). sa to:

- imię (imiona) i nazwisko,

- data urodzenia,

- dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

d) może żądać kandydata/kandydatkę o referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić.

e) pobiera dane osobowe kandydata/kandydatki, w tym dane potrzebne do sprawdzenia jego/jej danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z opieką nad małoletnimi dyrekcja biblioteki jest zobowiązana do sprawdzenia osoby zatrudnianej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁKI

8.00 - 17.00

WTORKI

8.00 - 17.00

ŚRODY

8.00 - 17.00

CZWARTKI

8.00 - 17.00

PIĄTKI

8.00 - 16.00

SOBOTY (wybrane)

 18 i 25 maja 2024

8.00 - 12.00

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

LICZNIK ODWIEDZIN: 22612