Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach

ul. 1 Maja 8/10, 42-140 Panki

Przejdź do treści

Strona główna

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / UE L 119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach reprezentowana przez p.o. Dyrektor Biblioteki - Joannę Mazur
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zkido@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca o bibliotekach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
2. uczestnictwa, promocji i potrzeb funkcjonowania biblioteki na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów)
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. firmy wspierające obsługę informatyczną
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia
6) Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)
7) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi
 

Panki, dnia 29.08.2018 Administrator Danych Osobowych
Joanna Mazur

Inspektorem Ochrony Danych w GBP w Pankach jest Zenon Kubat –kontakt: zkido@onet.pl

Informacje

Liczba wyświetleń: 1338
Utworzono dnia: 08.09.2017

Historia publikacji

  • 13.12.2021 13:42, Administrator
    Edycja strony: Strona główna
  • 22.06.2021 13:41, Administrator
    Edycja strony: Strona główna
  • 22.06.2021 13:41, Administrator
    Edycja strony: Strona główna