Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach

Konkursy

REGULAMIN KONKURSU 
"Co wiemy o Moralności pani Dulskiej?" 

 

§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach z siedzibą 

przy ul. 1 Maja 8/10, NIP 574-196-76-66 (dalej "Biblioteka").

2. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia na naszym profilu Facebookowym do dnia 04.09.2021 r. do godziny 23.00.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z portalem Facebook.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540).

§ 2. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mieszkająca w Polsce, z wyjątkiem pracowników Biblioteki oraz członków ich rodzin.

2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają własny profil facebookowy i polubiły funpage Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs polega na przesłaniu prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania quizu mailem na adres gbp_panki@wp.pl.

2. Uczestnik przystępuje do konkursu w momencie przesłania meilem odpowiedzi.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia zwycięzcy konkursu, organizator powołuje komisję konkursu (dalej "Komisja").

2. W skład Komisji wejdą osoby powołane przez Organizatora.

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

4. Zwycięzcą pozostaje Uczestnik, który pierwszy prześle meila z poprawnymi odpowiedziami.

5. Organizator przewidział nagrodę - książkę. 

6. Wyniki konkursu i nazwisko zwycięzcy zostaną ogłoszone na stronie Organizatora w portalu facebook w dniu 06.09.2021 r do godziny 15.00.

7. Organizator nie przewiduje wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznaną nagrodę.

8. W ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator skontaktuje się z nagrodzonym za pośrednictwem prywatnej wiadomości w portalu Facebook w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody (w tym adresu do wysyłki). Nagroda zostanie wysłana w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania danych adresowych.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Organizator dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w przebiegu konkursu, jeżeli nastąpiły one z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty powstałe w wyniku udziału w konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu.

5. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem konkursu mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu oraz szczegółowy opis i powód reklamacji. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

6. W przypadku braku akceptacji postanowień regulaminu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wzięcia udziału w konkursie.

7. Postanowienia regulaminu są wyłącznie podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji.

8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Uczestnika jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji konkursu, przez Bibliotekę nie będą w żaden sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane. Dane Uczestnika mogą być przetwarzane również przez portal Facebook na zasadach zgodnych z regulaminem Facebooka.

 

 

 

 

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK

8.00 - 17.00

(w czasie wakacji letnich

od 8.00 do 16.00)

WTOREK 8.00 - 16.00
ŚRODA 8.00 - 16.00
CZWARTEK 8.00 - 16.00
PIĄTEK 8.00 - 16.00
SOBOTA
 
nieczynne

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny